Drangsong No. 84

DRANGSONG MANUSCRIPTS

Title: ༄༅།།སྤུ་གྲི་གཏོར་མའི་བསྐངས་བ་བཞུགསྷོ།བདག་ཕུན་ཚོགས་དོན་འགྲུབ་པར་ཤོག།ཧེ་ཧེ།

Item numbers : v084_IMG_2721 – 2727

Title: ༄༅།།ཁྲག་གདོང་དང་སྟོང་བདུད་གཉིས་ཀྱིས[ཀྱི]བསྐུལ་པ[བ]བཞུགས་སྷོ་བཀྲ་ཤིསོ།

Item numbers : v084_IMG_2728 – 2731

Title: ༄༅།།རྫོགས་རིམ།

Item numbers : v084_IMG_2732 – 2733

Back lit samples

 

v084_IMG_2721.jpg

v084_IMG_2721.jpg

v084_IMG_2722A.jpg

v084_IMG_2722A.jpg

v084_IMG_2722B.jpg

v084_IMG_2722B.jpg

v084_IMG_2723A.jpg

v084_IMG_2723A.jpg

v084_IMG_2723B.jpg

v084_IMG_2723B.jpg

v084_IMG_2724A.jpg

v084_IMG_2724A.jpg

v084_IMG_2724B.jpg

v084_IMG_2724B.jpg

v084_IMG_2725A.jpg

v084_IMG_2725A.jpg

v084_IMG_2725B.jpg

v084_IMG_2725B.jpg

v084_IMG_2726A.jpg

v084_IMG_2726A.jpg

v084_IMG_2726B.jpg

v084_IMG_2726B.jpg

v084_IMG_2727.jpg

v084_IMG_2727.jpg

v084_IMG_2728.jpg

v084_IMG_2728.jpg

v084_IMG_2729A.jpg

v084_IMG_2729A.jpg

v084_IMG_2729B.jpg

v084_IMG_2729B.jpg

v084_IMG_2730A.jpg

v084_IMG_2730A.jpg

v084_IMG_2730B.jpg

v084_IMG_2730B.jpg

v084_IMG_2732.jpg

v084_IMG_2732.jpg