Kodykologia

Kodykologia tybetańskich ksiąg, traktująca każdy rękopis jako materialną całość (zabytek zawierający w sobie zarówno treść jak i formę), jest stosunkowo młodym obszarem badań akademickich, do którego zalicza się nasz projekt. Szczegółowy opis poszczególnych ksiąg obejmuje m.in. podstawowe informacje katalogowe, rodzaj tekstu, gatunek literacki, typ pisma, format ksiąg, układ strony, typ ilustracji i dekoracji, technika wykonania, jak również rodzaj użytych materiałów.
Pozyskane informacje pozwolą na opracowanie typologii zarówno w ujęciu indywidualnych cech materiałowych poszczególnych zabytków, jak i w szerszym kontekście zespołów cech typowych dla danego typu manuskryptów pochodzących z określonego rejonu lub charakterystycznych dla danego okresu czasu. Opracowanie i identyfikacja kolekcji manuskryptów z Mardzong w ujęciu chronologicznym i geograficznym pomoże także w opracowaniu kryteriów i metod badawczych do opisu, datowania i określenia miejsca pochodzenia nieznanych jeszcze rękopisów z rejonu Azji. Jednocześnie pozwoli na ulokowanie badanych ksiąg w lokalnej historii regionu Mustangu, jak również w szerszym kontekście badań rękopisów w Centralnej Azji i Himalajach. Typologia i datowanie księgozbioru pozwolą na ustanowienie solidnych parametrów dla badań porównawczych z zakresu historii książki rękopiśmiennej, jednocześnie dostarczając informacji na temat produkcji książek w Mustangu na przestrzeni lat.